Lääkärit kaipaavat tunnetaitoista johtajaa – heitä myös on

Lääkäri arvostaa johtajansa tukea ja toivoo tämän puuttuvan rohkeasti epäkohtiin. Johtajalta toivotaan empaattisuutta ja helposti lähestyttävyyttä, myös tyytyväisyys johdon tukeen yllätti positiivisesti.

Medikumppani toteutti ”Miten koet johtajuuden työelämässä” -kyselyn tammikuussa 2020 järjestetyillä Helsingin Lääkäripäivillä.  Kyselyyn vastasi yhteensä 631 messukävijää, joista 53 % oli lääkäreitä ja 43 % lääketieteen opiskelijoita. Kyselyn tuloksia kommentoi kokenut ja arvostettu johtamisen tunnetaitovalmentaja Dr. Pauliina Airaksinen-Aminoff.

Hyvä johtaja kohtaa alaisensa yksilöinä

Kyselyyn vastanneista yli puolet koki johtajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi auttamisen ja tukemisen.  Vastaajista 12 % nimesi empaattisuuden yhdeksi johtajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi.

– Tämä tarkoittaa sitä, että johtajalta kaivataan ennen kaikkea kykyä kohdata alaisensa ja kuunnella, sekä kuulla, missä asioissa alainen tarvitsee apua. Kyetäkseen aitoon kohtaamiseen, herkistymään kiireisessä työarjessa alaisensa tarpeisiin, johtajan tuleekin olla erittäin tunnetaitoinen, eli empaattinen ja kyvykäs hallitsemaan myös omia tunteitaan. Alaisen haasteisiin tai henkilökohtaisiinkaan ongelmiin ei tule vastata vähättelevästi tai ilmoittaa, etteivät ne kuulu työpaikalle. Kukin meistä on kokonaisuus, joka ei voi jättää osaa itsestään tullessaan työpaikalle, tulkitsee Airaksinen-Aminoff.

Avoimien vastausten mukaan hyvä johtaja antaa riittävät resurssit, inspiroi, näyttää itse esimerkkiä ja on oikeudenmukainen.

– Nämä ominaisuudet viittaavat transformationaaliseen johtajaan, joka kohtaa alaisensa yksilöinä, inspiroi ja rohkaisee heitä myös ylittämään itsensä. Tässä johtamistyylissä johtaja pyrkii tukemaan ja auttamaan alaisiaan, toimimaan esimerkkinä, olemaan rehti, reilu ja oikeudenmukainen. Transformationaalinen johtaja pyrkii lisäksi kehittymään ja oppimaan alati itse, siitä myös nimitys, kertoo Airaksinen-Aminoff.

Epäkohtiin puuttuminen tärkeää, mutta tukea siihen on saatavilla vähän

Yli kolmasosa kyselyyn vastanneista toivoi johtajalta epäkohtiin puuttumista ja selkeiden toimintatapojen luomista.

– Transformationaalinen johtaja, jonka itsetuntemus on vahva, uskaltaa puuttua epäkohtiin, niin prosesseista johtuviin kuin ihmisten välilläkin syntyviin riitatilanteisiin. Ikävä kyllä johtajat jätetään aivan liian usein yksin, ilman minkäänlaista koulutusta tai työkaluja, ratkomaan henkilökemiasta johtuvia erimielisyyksiä, sovittelemaan konflikteja ja vaatimaan muutosta toimimattomiin käytänteisiin. Ja juuri näihin tilanteisiin lääkärit toivoivat tässä kyselyssä esimiestensä puuttuvan, kommentoi Airaksinen-Aminoff.

Myös helposti lähestyttävyys koettiin vastaajien keskuudessa tärkeänä johtajan ominaisuutena. Senkin oli valinnut yli kolmasosa kyselyyn vastanneista.

– Helposti lähestyttävä johtaja ei herätä pelkoa eikä viesti olevansa kiireinen, vaan sulkee tietokoneensa ja kääntää kasvonsa kysyjälle osoittaakseen olevansa läsnä, juuri tätä henkilöä varten, tässä ja nyt, toteaa Airaksinen-Aminoff.

Johtajalta kaivataan kykyä kohdata alaisensa ja kuunnella, sekä kuulla, missä asioissa alainen tarvitsee apua.

Hyvä perehdytys on tärkein tuki johdolta

Johdolta ylivoimaisesti tärkeimmäksi tueksi koettiin perehdytys työsuhteen alussa (kolme neljäsosaa vastaajista). Vain 2 % vastaajista koki, ettei tarvitse lainkaan tukea työssään. Avoimissa vastauksissa tuelta toivottiin helposti lähestyttävyyttä, tukea käytännön työssä, tavoitettavuutta ja asioiden edistämistä.

– Kokemukseni mukaan alasta riippumatta työntekijät antavat suuresti arvoa ensimmäisten kuukausien perehdytysohjelmille päästäkseen nopeasti sisään uuteen organisaatioon voidakseen antaa parhaansa ja kokeakseen työpanoksensa olevan merkityksellinen. Meillä jokaisella on tarve näyttää, että osaamme ja että meidät kannatti rekrytoida, sanoo Airaksinen-Aminoff.

Kyselyssä selvisi, että 14 % vastaajista kaipasi työssään tukea myös potilaan kohtaamiseen.

– Nyt 10 vuotta terveydenhuoltoalaa valmentaneena koen, että koulutuksiini osallistuneiden lääkäreiden ja sairaanhoitohenkilökunnan suurin tarve on oppia kohtaamaan asiakkaansa eli potilaansa paremmin. He ovat kokeneet koulutuksensa olevan riittämätön psykologisten opintojensa osalta, ja kaivanneet enemmänkin konkreettista koulutusta tilanteisiin, joissa kohdata potilas. Valmentajana toivon, että jokainen meistä kokisi aina tarvetta jonkinlaiseen tukeen liittyen potilaansa kohtaamiseen, sillä vain siten taataan jatkuva kehittyminen, oppiminen ja paras palvelu potilaille eli asiakkaille. Sekä lääkärille itselleen, pohtii Airaksinen-Aminoff.

Lääkärit tyytyväisiä saamansa tuen määrään

Kyselyssä ehkä positiivisimmaksi tulokseksi nousi se, että valtaosa vastaajista (lähes 80 %) koki saaneensa työnjohdolta riittävästi tukea työhönsä aina tai melko usein. Vain 2 % vastaajista koki, ettei ole koskaan saanut johdolta riittävästi tukea.

Tämä on hieno tulos terveydenhuollon tilannetta ajatellen, sillä mediassakin usein korostuu alalla vallitseva kiire. On siis hienoa, että lääkärit kokevat siitä huolimatta saavansa riittävästi tukea työhönsä.

– Onneksi ihmisläheinen ja tunnetaitoinen johtamistyyli vaikuttaa olevan johtamistyylinä sellainen, jota esimiehet pyrkivät toteuttamaan, Airaksinen–Aminoff toteaa.

Kyselyssä koettiin selkeästi tärkeäksi myös kollegatuki työpaikalla ja konsultaatiotuki puhelimessa. Näistä jommankumman tai molemmat oli valinnut yli kaksi kolmasosaa vastaajista. Lisäksi tärkeiksi asioiksi koettiin työnohjaus työsuhteen aikana (51 %) sekä ammatillisen kehittymisen tukeminen (37 %).

– Onnistunut johtaminen on aina kaksisuuntaista, johtaja ei voi esimerkiksi kohdata alaistaan, ellei tämä ole kohdattavissa. Hyvästä johtamisesta puhuttaessa ilmapiiri organisaatiossa tukee myös alaisia tukemaan toisiaan. Johtamistakin voi opetella, on väärin luulla, että johtajaksi synnytään. Hyvää ja kohtaavaa johtamista voi opetella, ja yksi johtajan tärkeimmistä ominaisuuksista onkin uteliaisuus, halua oppia ja kehittyä, Airaksinen-Aminoff kertoo.

Myös terveydenhuollossa johtajalta odotetaan tunnetaitoja ja kykyä olla läsnä

Tutkimusten mukaan tulevaisuuden johtajalta vaaditaan yhä enenevissä määrin kykyä olla tunnetaitoinen. Medikumppanin teettämän kyselyn mukaan sama pätee myös terveydenhuoltoalaan.

– Johtamisen tutkimuksen, sekä myös alaisena olemisen, kannalta on voimaannuttavaa huomata, että transformationaalinen johtamistapa, jossa esimies välittää ja haluaa alaisensa onnistuvan ja menestyvän, on selkeästi voimissaan ja kasvamassa, toteaa Airaksinen-Aminoff.

Voikin todeta, että alasta riippumatta alaisten tarpeet johtajaltaan ja tämän johtamistavoista ovat hyvin samankaltaiset. Johtajalta kaivataan kykyä tukea, kuunnella ja olla empaattinen.

– Tämä tarkoittaa kykyä kohdata ihmiset ja kommunikoida hyvin erilaisissa tilanteissa. Lisäksi johtajalta odotetaan selkeää ymmärrystä omasta identiteetistään tunnistaakseen omat tunnereaktionsa ja tarpeensa. Johtajan on haluttava tehdä töitä ihmisten kanssa, haluttava alaistensa parasta, osattava iloita muiden onnistumisesta ja tuettava – ei vain alaistensa kehitystä – vaan myös itsensä. Eikä siihen pysty kukaan vain yksin, kouluttautumiseen tarvitaan erikoistuneita tahoja, sillä kehitys tapahtuu aina vuorovaikutussuhteessa, toisten ammattilaisten tukemana.

– Siinä onnistuneen johtamisen salaisuus, summaa Airaksinen-Aminoff.

Tietoa kyselystä

Kysely toteutettiin monivalintakyselynä, jossa vastaajan oli mahdollista valita useampi itselle tärkeä vastausvaihtoehto. Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi vastaaja pystyi lisäämään vapaakenttään myös oman vaihtoehtonsa. Kyselyyn saatiin 631 vastausta.

Kyselyyn vastanneista lääkäreistä 75 % oli töissä julkisella ja 25 % yksityisellä sektorilla.

Vastaajista suurin osa (60 %) oli lääkäreitä, joilla on työkokemusta 0–5 vuotta. Kolmasosalla vastaajista oli työkokemusta yli 10 vuotta, osalla jopa yli 30 vuotta.

Pauliina Airaksinen-Aminoff toimii johdon valmentajana ja asiantuntijana, luennoitsijana ja innostajana kun kyseessä on johtajan halu kehittyä entistä paremmaksi ja kirkastaa oma identiteettinsä. Identiteetin merkitys oli kantavana teemana myös, kun Pauliina väitteli johtajan kyvykkyydestä ratkaista konfliktitilanteita valmennuksen avulla.

Pauliinan kirja Äiti meidän (Tammi 2019) kertoo kyvystä johtaa omaa identiteettiään.

Medikumppani on valtakunnallisesti toimiva terveydenhuollon henkilöstöpalveluyritys, joka välittää lääkäreitä yksityiselle ja julkiselle sektorille ja tarjoaa lääkäreille mielenkiintoisia työpaikkoja. Medikumppani on toiminut alalla jo lähes 20 vuotta ja on työllistänyt lähes 1000 lääkäriä ympäri Suomen.

Me välitämme oikeat lääkärit oikeaan paikkaan ja pidämme heistä huolta, annamme hyvän huolenpidon kiertää.


Lähteet:

[1] Transformational leadership: Bernard Bass 1990

[2] Followership: Uhl-Bien et al. 2014