Opinnäytetyö lääkäreiden mielikuvista vuokratyöyrityksistä

Medikumppanin rekrytointikoordinaattorit Essi ja Johanna tekivät alkuvuodesta opinnäytetyön Turun ammattikorkeakoulusta Medikumppanille aiheesta lääkäreiden mielikuva vuokratyöyrityksistä. Essi ja Johanna kokivat aiheen mielenkiintoiseksi oman työnsä kannalta ja aihe kiinnosti kovasti myös meitä muita Medikumppanilla.

Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin Helsingin Lääkäripäivillä 10.-12.1.2018 Medikumppanin osastolla kyselylomakehaastattelulla.  Kyselyyn vastasi lähes 1000 lääkäriä ja vastausten perusteella Essi ja Johanna saivat kasaan kattavan tutkimusaineiston.

Vastanneista 445 (48 %) oli lääketieteen opiskelijoita, 319 (35 %) yleislääkäreitä sekä 159 (17 %) erikoislääkäreitä. Vastanneista 35 % työskenteli tai oli aiemmin työskennellyt vuokratyöyrityksen kautta.

Kyselyssä esitettiin vastaajille erilaisia adjektiiveja ja pyydettiin vastaajaa valitsemaan vaihtoehdoista mielestään adjektiivia parhaiten kuvaava vaihtoehto (kuvaa hyvin, kuvaa huonosti, en osaa sanoa).

Tutkimustuloksista nousi esiin, että joustavuus, kilpailukykyinen palkkaus ja mielenkiintoiset työpaikat kuvasivat vastaajien mielestä hyvin vuokratyöyrityksiä. Sen sijaan vuokratyöyrityksillä on eniten parannettavaa luotettavuudessaan, sanojensa mittaisuudessa ja uramahdollisuuksien tarjoamisessa.

Merkittävää oli kuitenkin huomata, että suurin osa vastaajista ei osannut sanoa mielipidettään monistakaan esitetyistä adjektiiveista, joten vuokratyöyritysten on jatkossa syytä kiinnittää enemmän huomiota myös tärkeiden ominaisuuksien viestintään. Yllättävää oli myös huomata, että opiskelijoiden, yleislääkäreiden ja erikoislääkäreiden vastausten välillä ei ollut merkittäviä eroja.

Tutkimus vahvisti myös entisestään meillä Medikumppanilla sitä, että avoin ja luotettava toiminta sekä niistä viestiminen ovat nyt ja tulevaisuudessa tärkeässä roolissa.

Lisätietoja tehdystä tutkimuksesta:

Essi Martikainen                                Johanna Heikkilä
p. 044 748 0021                                 p. 0400 196 610

sähköposti: etunimi.sukunimi@medikumppani.fi