Vastuullisuus on päätös tehdä asiat paremmin ja lupaus välittää muista

Medikumppani on jo lähes kahden vuosikymmenen ajan työllistänyt lääkäreitä Suomessa. Vuosiin on mahtunut monenlaisia vaiheita, mutta yksi asia on ollut pysyvää: tahdomme toimia kaikkien parhaaksi.

Viime syksynä yrityksemme johdossa tapahtui muutoksia, kun saimme uuden toimitusjohtajan, myynnin ja johtamisen kokeneen ammattilaisen Teija Koskisen. Yhteistyö aloitettiin sukeltamalla yrityksemme perusarvoihin ja toimintamme ytimeen. Mikä onkaan Medikumppanin toiminnan tarkoitus? Miksi olemme olemassa, mitkä arvot ohjaavat jokapäiväisiä valintojamme ja minne olemmekaan matkalla? Mm. näihin kaikkiin kysymyksiin etsimme vastauksia yhdessä.

Pohdintojemme myötä kirkastui, että haluamme ennen kaikkea tukea lääkäreiden työssäjaksamista ja luoda heille mahdollisuuksia tehdä urasta mielekäs, opettavainen ja elämäntilanteissa joustava. Asiakkaitamme me haluamme tukea rekrytointiprosesseissa ja -tarpeissa, tarjoten heille mahdollisuuden keskittyä omassa työssään kaikkein olennaisimpaan.

Missiomme on tehdä terveydenhuollon työyhteisöistä entistä toimivampia, osaavampia ja viihtyisämpiä ympäristöjä, jotta kaikki ihmiset voisivat entistä paremmin.

Lisäksi haluamme tehdä oman osamme sen eteen, että kaikkialla Suomessa ihmiset pääsevät lääkärin vastaanotolle ripeästi sitä tarvitessaan. Uskomme, että aidolla välittämisellä pystytään ratkaisemaan terveydenhuollon resurssipulaa ja myötävaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin. Tämän voi saavuttaa ainoastaan vastuullisesti toimimalla.

Vastuullisuus on päätös tehdä asiat paremmin

Vastuullisuudesta keskusteltaessa jokainen medikumppanilainen pohti termiä oman roolinsa kautta: Miten vastuullisuus näkyy minun työssäni?

”Vastuullisuus yritystoiminnassa voidaan määritellä eri tavoin, sillä sille ei varsinaisesti ole vakiintunutta terminologiaa eikä teoriaa. Yksi tapa määritellä vastuullisuus on ns. compliance, mikä tarkoittaa vastuullisuuden minimitasoa, eli lakien ja normien noudattamista. Henkilöstöhallinnossa työehtosopimukset sekä työlainsäädäntö asettavat raamit toiminnalle”, kertoo henkilöstöpäällikkömme ja lakimiehemme Jenny Ruuskanen.

”Tavoitteemme on olla edelläkävijä vastuullisuudessa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tavoittelemme toiminnassamme minimitasoa korkeammalle. Vastuullisuus on henkilöstöhallinnon toiminnan kantavin pilari ja henkilöstöhallinnolla on myös vastuullisuuden jalkauttamisessa tärkeä rooli. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen ilmenee mm. hyvinvoivana henkilöstönä”, Ruuskanen kiteyttää.

”Vastuullisuus ilmenee Medikumppanilla kaikessa toiminnassamme. Tänä keväänä päätimme osallistua myös Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjaan. Lisäksi olemme paraikaa työstämässä Medikumppanille uutta vastuullisuusohjelmaa. Näiden myötä voimme yhä paremmin viestiä vastuullisesta toiminnastamme myös ulkoisesti”, Ruuskanen lisää.

Vastuullisuus näkyy kuitenkin jo nyt myös Medikumppanin viestinnässä. Puhumme rohkeasti ja läpinäkyvästi kaikesta – siitäkin, mikä vaatii vielä kehittämistä.

”Kun kerromme avoimesti niistäkin asioista, mitä tulee vielä parantaa, sitoudumme samalla myös kehittämään niitä”, pohtii Karoliina Odda, markkinoinnista vastaava rekrytointikonsulttimme.

Kuten jokaisen yrityksen, myös Medikumppanin liiketoiminta vaikuttaa moniin sidosryhmiin. Toiminnan tavoitteena onkin etsiä pitkäaikaisia henkilöstöratkaisuja rakentamalla aitoa ja välittävää yhteistyötä asiakkaiden kanssa, toimien samalla vastuullisesti ihan kaikkia sidosryhmiämme kohtaan.

”Huolehdimme, että yrityksemme oma talous on terveellisellä pohjalla. Lisäksi huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista kilpailukykyisen palkan ja etujen muodossa, tarjoten samalla asiakkaillemme kilpailukykyistä palvelua”, tiivistää talousjohtajamme Teemu Asikainen.

Medikumppanilla vastuullisuus näkyy jokaisen työssä ja on jokaiselle tärkeää. Vastuullisuus on ennen kaikkea päätös tehdä asiat paremmin.

Vastuullinen rekrytoija huomioi niin lääkärin kuin asiakkaankin tarpeet

Myös ammattimainen profilointi kertoo vastuullisuudesta. Sen ansiosta useat Medikumppanilla työskentelevät lääkärit ovat viihtyneet palveluksessamme vuosia. Pisimmät työsuhteemme ovat kestäneet yli 10 vuotta, mikä ei ole kovin tavanomaista henkilöstövuokrauspalveluita tarjoavalle yritykselle.

Medikumppanille tämä on kuitenkin tuttua. Saamme työntekijöiltämme positiivista palautetta viikoittain – toki myös kehityskohteita aika ajoin.

”Vastuullisuus rekrytoinnissa ja asiakastyössä näkyy mm. siinä, että ymmärrämme aidosti toimialamme haasteita. Terveydenhuoltoalaa leimaa kipeä osaajapula, jota me pyrimme ratkaisemaan omalla toiminnallamme yhdistäen lääkärit asiakkaidemme kanssa”, toteaa Anu Fält, pitkäaikainen toimialajohtajamme.

”Rekrytoijan tulee kuunnella lääkäreiden tarpeita ja toiveita, ja toimia niiden mukaan löytääkseen heille parhaat mahdolliset, juuri heidän elämäntilanteeseensa sopivat työpaikat. Tarjoamme lisäksi selkeät palkkamallit ja viestimme niistä läpinäkyvästi”, kuvailee rekrytointipäällikkömme Heidi Larko.

Vastuullinen rekrytoija ymmärtää siis toimialan haasteet ja huomioi alan ammattilaisten tarpeet. Uusien työkalujen hankkimiseksi kannustamme jokaista myös oman osaamisen kehittämiseen.

”Alati elävä toimiala, väestön ikääntyminen ja lääkärin työn kuormituksen lisääntyminen haastavat alalla toimivia päivittäin. Nämä tekijät vaikuttavat myös siihen, että haluamme kannustaa työntekijöitämme tarjoamalla apuvälineitä oman osaamisen kehittämiseen ja työssäjaksamiseen mm. ammatillisten lisä- ja täydennyskoulutuksien avulla. Tuemme työntekijöidemme kouluttautumista myös taloudellisesti”, Ruuskanen kertoo.

Vastuullisuus on lupaus välittää muista

”Työssäjaksaminen on yksi aikamme suurimpia haasteita, ja siksi ihmiset tarvitsevat tehokkuusodotteiden ja kylmän tekoälyn rinnalle lämmintä tunneälyä, toista ihmistä. Vastuullisuus on ennen kaikkea osoitus toisten kunnioittamisesta ja arvostamisesta”, toteaa toimitusjohtajamme Teija Koskinen.

Koskinen onkin sitä mieltä, että tulevaisuuden menestyvää yritystä johdetaan datan ja prosessien lisäksi myös empatialla.

”Tasa-arvo, läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus, eettisyys, realistiset tavoitteet ja näiden myötä muodostuva psykologinen turvallisuus ovat kaikki tärkeitä vastuullisen yritystoiminnan osa-alueita, ja niiden toteutumisesta on vastuussa yritysjohto. On siis minun vastuullani, että nämä edellä mainitut asiat toteutuvat yrityksessämme ja että vastuullisuusajattelu on muutakin kuin juhlapuheissa kuuluva korulause. Meillä Medikumppanilla jokainen työntekijä tekee työtä suurella pieteetillä ja vastuullisuus on meille kunnia-asia. Kun sen omistaa, näkyy se myös ulospäin työn tuloksessa”, Koskinen kertoo.

Parhaimmillaan vastuullisuus on koko työyhteisön yhteinen päätös, ei vain lakien ja normien noudattamisesta, vaan päätös toimia jatkuvasti paremmin.

Medikumppanilla vastuullisuus on osa yrityksen identiteettiä. Se on kivijalka, jolle koko yritystoimintamme rakentuu. Se on lupaus välittää myös muista.