Tutkimus: käytämmekö hyväksi hoitajien halua auttaa?

tutkimus terveydenhuollossa - empatia

Tiedote.

Hoitajia voimauttavat potilaat, auttaminen ja työyhteisö – pohjan työltä vievät heikot onnistumisen mahdollisuudet, pienet ansiot, arvostuksen puute ja ongelmat johtamisessa. Tiedot käyvät ilmi Medikumppani Oy:n ja NayaDaya Oy:n empatiatutkimuksesta. Yhteistyössä ovat mukana SuPer ja TE-palvelujen SOTE-verkosto.

Tutkimuksessa kysyttiin yhteensä lähes 900 suomalaisen terveydenhuollon ammattilaisen tunteita ja tunteiden juurisyitä suhteessa omaan työhön. Tieteeseen perustuvan empatia-analytiikan avulla selvitettiin tunteiden vaikutuksia käyttäytymiseen, sitoutumiseen ja henkilöstökatoon.

Hoitajista 38 % ilmaisi työtään kohtaan ainoastaan positiivisia tunteita ja 33 % vain negatiivisia tunteita. Lääkärien joukossa pelkästään myönteisiä tunteita ilmaisseiden osuus on 62 % ja vain kielteisiä tunteita ilmaisseiden osuus 11 %. Tunteiden jakautuminen on yhtä yleistä hoitajien ja lääkärien keskuudessa: molemmissa ryhmissä 24 % vastaajista kokee työtään kohtaan yhtä aikaa positiivisia ja negatiivisia tunteita. Tunteiden puuttumista ilmaisi neljä prosenttia kaikista vastaajista.

Hoitajien yleisimmät tunteet omaa työtään kohtaan ovat pettymys, kiinnostus ja ylpeys. Lääkärit ilmaisivat useimmiten kiinnostusta, ylpeyttä ja tyytyväisyyttä.

Hoitajien kokemukset ovat sitä negatiivisempia, mitä nuoremmista vastaajista on kyse.

Hoitajilla ei riittäviä onnistumisen edellytyksiä

Hoitajien työssä positiivisia ja sitouttavia asioita ovat etenkin asiakkaat, ihmisten auttaminen, työyhteisö ja omat työtehtävät. Asiakkaat herättävät useimmiten myötätuntoa ja auttaminen ylpeyttä. Polarisoivia mutta enemmän kielteisiä, lamaantumista ja henkilöstökatoa aiheuttavia asioita ovat yleinen käsitys omasta ammatista sekä edellytykset työssä onnistumiseen. Ammatti herättää useimmiten ylpeyttä mutta myös katumusta ja pettymystä. Työssä onnistuminen saa aikaan eniten syyllisyyttä.

Hoitajien keskuudessa selvästi negatiivisia ja henkilöstökatoa aiheuttavia asioita ovat palkkataso, kuormitus, ajan puute, arvostuksen vähäisyys, johtaminen ja päätöksenteko sekä henkilöstöresurssit. Koronapandemia nousi erikseen näkyviin vain heikkona signaalina.

Hoitajia ja lääkäreitä koskevat tulokset poikkeavat toisistaan huomattavalla tavalla. Lääkärien työssä kokemuksia, tunteita ja sitoutumista hallitsevat positiiviset asiat: asiakkaat ja auttaminen, ammatti ja työn sisältö, merkityksellisyys ja arvostus, työyhteisö, oma ammattitaito sekä kiinnostus lääketiedettä kohtaan. Ainoa kärkipäähän yltävä negatiivinen osatekijä oli työn kuormitus. Koronapandemiaa ei mainittu lainkaan.

”Jokaisella on oikeus onnistua omassa työssään. Hoitajilla työn inhimillinen perusedellytys ei täyty. He joutuvat kantamaan taakkaa ja syyllisyyttä asioista, joihin eivät voi vaikuttaa. Heidän kokemuksiaan hallitsevat muun muassa heikko palkkataso, liiallinen kuormitus ja vähäinen arvostus”, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

Empatia tie terveydenhuollon vastuulliseen kehittämiseen

Yksi askel muutokseen on empatia, ihmisten asemaan asettuminen. ”Empatia-analytiikan avulla ymmärrämme, mikä vahvistaa terveydenhuollon veto- ja pitovoimaa sekä mikä sitä tuhoaa. Ennen kaikkea tiedämme, mihin toimenpiteet kannattaa kohdistaa. Nyt tarvitaan vastuunkantajia ja toimia epäinhimillisten olosuhteiden, asenteiden ja johtamistapojen muuttamiseksi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla”, tutkimuksen tilanneen Medikumppani Oy:n toimitusjohtaja Teija Koskinen korostaa.

”Empatiatutkimus konkretisoi visuaalisella tavalla moniulotteisen kokonaisuuden ja vaikean systeemisen ongelman. Tulokset ovat vahva argumentti sen puolesta, että työn merkityksen on oltava työn organisoinnin lähtökohta. Ihminen ei ole kone – ihmisten tehokkuus edellyttää kokemusta merkityksellisyydestä. Tämä on otettava vakavasti, jos halutaan hoivatyölle tulevaisuudessa tekijöitä”, kehittämispäällikkö Ville Luukkanen TE-palvelujen SOTE-verkostosta toteaa.

”Tutkimus kertoo, että hoitajia kannattelevat erityisesti potilaiden auttaminen ja työtoverit. Vaa’an vastakkaisella puolella lamaantumisen ja luovuttamiseen johtavat useat epäkohdat. Tutkimus herättää kysymyksen, käytämmekö yhteiskuntana hyväksi hoitajien halua auttaa, jopa syyllistämällä, sen sijaan että täyttäisimme edellytykset työssä onnistumiselle ja terveydenhuollon kestävälle kehitykselle”, empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy:n toimitusjohtaja Timo Järvinen pohtii.

Empatiatutkimuksen toteuttivat Medikumppani Oy ja empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy yhteistyössä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin ja TE-palvelujen SOTE-verkoston kanssa.

Tunnedata kerättiin terveydenhuollon ammattilaisilta avoimella online-kyselyllä tutkimuksen toteuttajien ja yhteistyötahojen toimesta 8.3.-20.3.2022. Kyselyyn vastasi maaliskuussa 866 henkilöä, joista hoitajia oli 648 ja lääkäreitä 110.Vastaajat ilmaisivat kokemuksiaan yhdellä tai kahdella tunteella tai tunteiden puuttumisella[1]. Vastauksia annettiin yhteensä 1508.

NayaDaya Oy:n empatiatutkimus ja -analytiikka perustuvat tieteelliseen tunneteoriaan[2], tutkimukseen[1] ja algoritmiin[3].

[1] Tutkimusmetodi perustuu Geneven yliopiston tieteelliseen tutkimukseen.
[2] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of Emotional Meaning. Oxford University Press.
[3] Tieteellinen algoritmi, joka ennakoi positiivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käyttäytymistä, kehittäjänä empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy.

Tutkimusraportin lyhennelmä avaa visuaalisesti alan haasteet (PDF): https://133eccce-2921-4aef-80b7-6c0de5d9fada.usrfiles.com/ugd/133ecc_13cb42a4539d4969b11871d891ab1ca3.pdf 

 

Tervetuloa webinaariin kuulemaan tuloksia maailman terveyspäivänä torstaina 7.4. klo 14 – lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.nayadaya.com/post/webinaari-070422?lang=fi

Lisätiedot: Teija Koskinen, toimitusjohtaja, Medikumppani Oy, puh. 040 355 8908, teija.koskinen@medikumppani.fi
Timo Järvinen, toimitusjohtaja, NayaDaya Oy, puh. 040 505 7745, timo.jarvinen@nayadaya.com

Medikumppani Oy on Suomen kokeneempia terveydenhuollon henkilöstöpalveluyrityksiä ja on jo lähes 20 vuotta tukenut menestyksekkäästi suomalaista terveydenhuoltoa. Medikumppanin tavoite on tehdä terveydenhuollon työyhteisöistä entistä osaavampia, toimivampia ja hyvinvoivempia työyhteisöjä ja tehdä se yksi rekrytoitu asiantuntija kerrallaan edistäen samalla työntekijän omaa hyvinvointia ja työssäjaksamista. Yhtiö uskoo, että mitä paremmin asiantuntijat itse voivat työssään sitä parempaa hoitoa saavat myös potilaat. Tästä syystä Medikumppani rakentaakin tarmokkaasti uudenlaista ja parempaa terveydenhuollon tulevaisuutta, jossa kenenkään terveys tai hyvinvointi ei ole uhattuna, ei potilaan eikä työntekijän. Lisätiedot: https://medikumppani.fi.NayaDaya Oy auttaa yrityksiä ja organisaatioita johtamaan asiakas- ja henkilöstökokemuksia empatia-analytiikan avulla. Tunteisiin, tieteeseen ja dataan perustuva uniikki metodi keskittyy ihmisten sitouttamiseen sekä asiakas- ja henkilöstökadon torjumiseen. Asettumalla ihmisten asemaan voidaan tunnistaa kokemukset ja merkitykset, ennakoida käyttäytymistä sekä kohdentaa toimenpiteitä ja viestintää. Empatia on tehokas tapa tukea päätöksentekoa, jotta luodaan arvoa, vahvistetaan lojaliteettia, edistetään muutoksia ja rakennetaan